SYSTEMS CHANGE YOUR BUSINESS

အျမဲတမ္း လူၾကီးမင္းတို႔ အတြက္
(အလုပ္ကိုျပီးစလြယ္မလုပ္ပါ။)
MOP ကေဖာ္ျပခ်င္တာက အမွန္တကယ္ အလုပ္အပ္ႏွံသူ အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္မွႈျဖစ္ၿပီး အဓိပၸါယ္မရွိေသာ ဆန္းသစ္မွႈ မဟုတ္ပါ။ IT နယ္ပယ္ရဲ ့ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္သာ တကယ့္ကိုအနွစ္သာရရွိေသာ System ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွႈကို ေပးစြမ္းခ်င္ပါတယ္။ Offshore ျဖစ္လို႔ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္စြာ ဖန္တီးအဆံုးသတ္ႏိုင္ေအာင္ ေရွးရွဳလုပ္ေဆာင္ပါမည္။

最高品質のものを創る。

ကုမၸဏီလမ္းညႊန္

 • System တည္ေဆာက္ျခင္း

  လူၾကီးမင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတြင္လက္ေတြ႕အသံုးဝင္၍ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံနိင္
  စြမ္း၊ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းႏွင့္တိက်မွန္ကန္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားေသာ System ကိုလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

 • Ecommerce Site စီမံကိန္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စီမံခန္႕ခြဲမွဳ

  အသံုးျပဳသူေရာ၊ ႀကီးႀကပ္သူပါ အသံုးျပဳရလြယ္ကူ၍ေရာင္းအားျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ EC site မ်ားကဲ့သို႔ေသာ project ေရးဆြဲျခင္း၊ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ပါမည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာအဖက္ဖက္မွေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

 • နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈ

  နည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္အရည္အခ်င္းရွိေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွေသခ်ာေသာရလာဒ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာကိုထိေရာက္စြာ အသံုးခ်၍လမ္းစဥ္သံုးသပ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ (Prototype) ဖန္တီးျခင္းကိုအေကာင္းဆံုးတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

VIEW MORE

OFFICE INFORMATION

ကုမၸဏီတည္ေနရာ

 • MOP(Myanmar Oplans)Co., Ltd.

  No.68/13,Rm502, khine shwe yee Residence,
  U MgMg chan street, 10ward, Hlaing Township, Yangon
  TEL +95 9-444771253

 • Oplans Co., Ltd.တိုက်ိဳရံုးခ်ဳပ္

  〒164-0011

  Roppongi First Building, 9-9 Roppongi 1-chome,
  Minato-ku Tokyo, 106-0032 Japan

  TEL 03-5328-2666FAX 03-5328-2667

RECRUIT

ဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္း

 

マネージャーSE / MANAGER

စီနီယာ SESENIOR SE

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာဝန္မ်ား
Project Leader အျဖစ္ Project ေရးဆြဲရာတြင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရမည္။
ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားကို ဂ်ဴနီယာမွ စီနီယာျဖစ္သည္အထိျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးနိုင္ရမည္။ ထို႔အျပင္ Project ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမွဳဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳကိုလည္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။
အလုပ္ခ်ိန္
တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ
(စေန၊တနဂၤေႏြနွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္သည္။)
ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ တစ္ရက္(၈)နာရီ
လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္း
 • Project Leader ျဖင့္အေတြ႕အၾကံဳ (၅)နွစ္နွင့္အထက္ရွိရမည္။
 • JAVA/PHP/C/C++/C# language မ်ားကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳနိုင္ရမည္။
 • UNIX/Windows အစရွိေသာOS ျဖင့္ Project အေတြ႕အႀကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။
 • ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း JLPT N3 နွင့္အထက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

VIEW MORE

 

SE プログラマー SE / PROGRAMMER

ဂ်ဴနီယာ SEJUNIOR SE

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာဝန္မ်ား
အရည္အခ်င္းနွင့္လုပ္နိုင္စြမ္းအေပၚ မူတည္၍အလုပ္ေပးအပ္မည္။
Project member မွ Project ေရးဆြဲေသာ အေတြ႕အၾကံဳယူ၍ မိမိ skill တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္နိုင္ရမည္။
အလုပ္ခ်ိန္
တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ
(စေန၊တနဂၤေႏြနွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္သည္။)
ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ တစ္ရက္(၈)နာရီ
လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္း
 • IT ပိုင္းျဖင့္အေတြ႕အၾကံဳ (၂)နွစ္ရွိရမည္။
 • JAVA/PHP/C/C++/C# language မ်ားကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳနိုင္ရမည္။
 • UNIX/Windows အစရွိေသာOS ျဖင့္ Project အေတြ႕အႀကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။
 • ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း JLPT N4 နွင့္အထက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

VIEW MORE

総務スタッフ GENERAL STAFF

ဒီဇိုင္းနာDESIGNER

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာဝန္မ်ား
Website မ်ားႏွင့္စမတ္ဖုန္း app မ်ား၏ဒီဇိုင္းမ်ားကိုေရးဆြဲေပးရမည္။
အလုပ္ခ်ိန္
တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ
(စေန၊တနဂၤေႏြနွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္သည္။)
ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္တစ္ရက္(၈)နာရီ
လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္း
 • Photoshop/Illustrator ကိုကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳနုိင္ရမည္။
 • CSS3/Javascript(Jquery)/HTML ကိုအသံုးျပဳျပီး Project ေရးသားဖူးရမည္။

VIEW MORE

営業スタッフ SALES STAFF

ရံုးလုပ္ငန္းနွင့္ဘာသာျပန္ျခင္း ADMINISTRATOR/TRANSLATOR

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာဝန္မ်ားး
ဂ်ပန္-ျမန္မာ စကားျပန္ေပးျခင္း၊ ဘာသာျပန္ေပးျခင္းအျပင္ ရံုးဝန္ထမ္းေရးရာမ်ား စာရင္းဇယား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို(ဂ်ပန္၊ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္) ဘာသာျပန္ေပးျခင္း၊ ဗီဇာေလ်ွာက္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

အလုပ္ခ်ိန္
တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ
(စေန၊တနဂၤေႏြနွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္သည္။)
ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္တစ္ရက္(၈)နာရီ
လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္း
 • Microsoft Word/Excel/PowerPoint မ်ားကိုဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္အသံုးျပဳျပီး စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေရးသားဖူးသူျဖစ္ရမည္။
 • စကားျပန္အေတြ႕အၾကံဳ(၂)နွစ္နွင့္ အထက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
 • ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း JLPT N2 နွင့္အထက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

VIEW MORE

CONTACT

Website creation, EC planning operation, System development
မ်ားကိုဝန္ေဆာင္မွဳေပးနိုင္ရန္အတြက္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ပါ။

CONTACT US

pagetop